Aparajita Stotram Lyrics With Meaning

Aparajita Stotram का विधिवत पाठ करने से सब प्रकार के रोग तथा सब प्रकार के शत्रु और सब बन्ध्या दोष नष्ट होता है । इसमें माँ दुर्गा की उपासना की जाती है।

विशेष रूप से मुकदमें में सफलता और राजकीय कार्यों में अपराजित रहने के लिये यह पाठ रामबाण है ।

अगर आप Aparajita Stotram Lyrics का पाठ नियमित रूप से करते हैं तो आपको जीवन मैं अचंभित कर देने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे। यह परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे जो आपको बहुत ही लाभ पहुचाएंगे और आपके जीवन को व्यवस्थित करेंगे।

यह भी देखें- Shiv Tandav Stotram

Aparajita Stotram

Aparajita Stotram
Aparajita Stotram

॥ अपराजितास्तोत्रम् ॥

श्रीत्रैलोक्यविजया अपराजितास्तोत्रम् ।

ॐ नमोऽपराजितायै ।

ॐ अस्या वैष्णव्याः पराया अजिताया महाविद्यायाः वामदेव-बृहस्पति-मार्केण्डेया ऋषयः ।

गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहती छन्दांसि ।

लक्ष्मीनृसिंहो देवता ।

ॐ क्लीं श्रीं ह्रीं बीजम् ।

हुं शक्तिः ।

सकलकामनासिद्ध्यर्थं अपराजितविद्यामन्त्रपाठे विनियोगः ।

ॐ निलोत्पलदलश्यामां भुजङ्गाभरणान्विताम् । शुद्धस्फटिकसङ्काशां चन्द्रकोटिनिभाननाम् ॥ 1॥

शङ्खचक्रधरां देवी वैष्ण्वीमपराजिताम् बालेन्दुशेखरां देवीं वरदाभयदायिनीम् ॥ 2॥

नमस्कृत्य पपाठैनां मार्कण्डेयो महातपाः ॥ 3॥

मार्ककण्डेय उवाच – शृणुष्वं मुनयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् ।

असिद्धसाधनीं देवीं वैष्णवीमपराजिताम् ॥ 4॥

ॐ नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रशीर्षायणे, क्षीरोदार्णवशायिने, शेषभोगपर्य्यङ्काय, गरुडवाहनाय, अमोघाय अजाय अजिताय पीतवाससे, ॐ वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हयग्रिव, मत्स्य कूर्म्म, वाराह नृसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर राम राम राम ।

वरद, वरद, वरदो भव, नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तुते, स्वाहा, ॐ असुर-दैत्य-यक्ष-राक्षस-भूत-प्रेत-पिशाच-कूष्माण्ड- सिद्ध-योगिनी-डाकिनी-शाकिनी-स्कन्दग्रहान् उपग्रहान्नक्षत्रग्रहांश्चान्या हन हन पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चूर्णय चूर्णय शङ्खेन चक्रेण वज्रेण शूलेन गदया मुसलेन हलेन भस्मीकुरु कुरु स्वाहा ।

ॐ सहस्रबाहो सहस्रप्रहरणायुध, जय जय, विजय विजय, अजित, अमित, अपराजित, अप्रतिहत, सहस्रनेत्र, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, विश्वरूप बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुण्ठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविन्द, दामोदर, हृषीकेश, केशव, सर्वासुरोत्सादन, सर्वभूतवशङ्कर, सर्वदुःस्वप्नप्रभेदन, सर्वयन्त्रप्रभञ्जन, सर्वनागविमर्दन, सर्वदेवमहेश्वर,

सर्वबन्धविमोक्षण,सर्वाहितप्रमर्दन, सर्वज्वरप्रणाशन, सर्वग्रहनिवारण, सर्वपापप्रशमन, जनार्दन, नमोऽस्तुते स्वाहा ।

विष्णोरियमनुप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा । सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी ॥ 5॥

सर्वैंश्च पठितां सिद्धैर्विष्णोः परमवल्लभा । नानया सदृशं किङ्चिद्दुष्टानां नाशनं परम् ॥ 6॥

विद्या रहस्या कथिता वैष्णव्येषापराजिता । पठनीया प्रशस्ता वा साक्षात्सत्त्वगुणाश्रया ॥ 7॥

ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 8॥

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ह्यभयामपराजिताम् । या शक्तिर्मामकी वत्स रजोगुणमयी मता ॥ 9॥

सर्वसत्त्वमयी साक्षात्सर्वमन्त्रमयी च या । या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता । सर्वकामदुधा वत्स शृणुष्वैतां ब्रवीमि ते ॥ 10॥

य इमामपराजितां परमवैष्णवीमप्रतिहतां पठति सिद्धां स्मरति सिद्धां महाविद्यां जपति पठति शृणोति स्मरति धारयति कीर्तयति वा न तस्याग्निवायुवज्रोपलाशनिवर्षभयं, न समुद्रभयं, न ग्रहभयं, न चौरभयं, न शत्रुभयं, न शापभयं वा भवेत् ।

क्वचिद्रात्र्यन्धकारस्त्रीराजकुलविद्वेषि-विषगरगरदवशीकरण- विद्वेष्णोच्चाटनवधबन्धनभयं वा न भवेत् ।

एतैर्मन्त्रैरुदाहृतैः सिद्धैः संसिद्धपूजितैः ।

ॐ नमोऽस्तुते ।

अभये, अनघे, अजिते, अमिते, अमृते, अपरे, अपराजिते, पठति, सिद्धे जयति सिद्धे, स्मरति सिद्धे, एकोनाशीतितमे, एकाकिनि, निश्चेतसि, सुद्रुमे, सुगन्धे, एकान्नशे, उमे ध्रुवे, अरुन्धति, गायत्रि, सावित्रि, जातवेदसि, मानस्तोके, सरस्वति, धरणि, धारणि, सौदामनि, अदिति, दिति, विनते, गौरि, गान्धारि, मातङ्गी कृष्णे, यशोदे, सत्यवादिनि, ब्रह्मवादिनि, कालि, कपालिनि, करालनेत्रे, भद्रे, निद्रे, सत्योपयाचनकरि, स्थलगतं जलगतं अन्तरिक्षगतं वा मां रक्ष सर्वोपद्रवेभ्यः स्वाहा ।

यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि ।

म्रियते बालको यस्याः काकवन्ध्या च या भवेत् ॥ 11॥

धारयेद्या इमां विद्यामेतैर्दोषैर्न लिप्यते । गर्भिणी जीववत्सा स्यात्पुत्रिणी स्यान्न संशयः ॥ 12॥

भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दनैः । एतैर्दोषैर्न लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत् ॥ 13॥

रणे राजकुले द्यूते नित्यं तस्य जयो भवेत् । शस्त्रं वारयते ह्योषा समरे काण्डदारुणे ॥ 14॥

गुल्मशूलाक्षिरोगाणां क्षिप्रं नाश्यति च व्यथाम् शिरोरोगज्वराणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् ॥ 15॥

इत्येषा कथिता विध्या अभयाख्याऽपराजिता । एतस्याः स्मृतिमात्रेण भयं क्वापि न जायते ॥ 16॥

नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्कराः । न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः ॥17॥

यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहाः । अग्नेर्भयं न वाताच्व न स्मुद्रान्न वै विषात् ॥ 18॥

कार्मणं वा शत्रुकृतं वशीकरणमेव च । उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमथापि वा ॥ 19॥

न किञ्चित्प्रभवेत्तत्र यत्रैषा वर्ततेऽभया । पठेद् वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा ॥ 20॥

हृदि वा द्वारदेशे वा वर्तते ह्यभयः पुमान् । हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्देवीं चतुर्भुजाम् ॥ 21॥

रक्तमाल्याम्बरधरां पद्मरागसमप्रभाम् । पाशाङ्कुशाभयवरैरलङ्कृतसुविग्रहाम् ॥ 22॥

साधकेभ्यः प्रयच्छन्तीं मन्त्रवर्णामृतान्यपि । नातः परतरं किञ्चिद्वशीकरणमनुत्तमम् ॥ 23॥

रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा । प्रातः कुमारिकाः पूज्याः खाद्यैराभरणैरपि । तदिदं वाचनीयं स्यात्तत्प्रीत्या प्रीयते तु माम् ॥ २४॥ ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलाम् । सर्वदुष्टप्रशमनीं सर्वशत्रुक्षयङ्करीम् ॥ 24॥

दारिद्र्यदुःखशमनीं दौर्भाग्यव्याधिनाशिनीम् । भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वरक्षसाम् ॥ 25॥

डाकिनी शाकिनी-स्कन्द-कूष्माण्डानां च नाशिनीम् । महारौद्रिं महाशक्तिं सद्यः प्रत्ययकारिणीम् ॥ 26॥

गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपतेः । तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः शृणु ॥ 27॥

एकान्हिकं द्व्यन्हिकं च चातुर्थिकार्द्धमासिकम् । द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्मासिकम् ॥ 28॥

Aparajita Stotram Lyrics Meaning In Hindi

Aparajita Stotram
Aparajita Stotram

सरल शब्दों में कहें तो यह Aparajita Stotram एक विशेष मंत्र है जिसके बारे में माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। यह विभिन्न शब्दों और ध्वनियों से बना है जिन्हें शक्तिशाली माना जाता है। जब हम इस मंत्र को ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हमें जीवन में वह हासिल करने में मदद करता है जो हम चाहते हैं।

एक बार मार्कण्डेय नाम का एक बुद्धिमान और पवित्र व्यक्ति था। उन्होंने वैष्णवी अपराजिता देवी नामक एक शक्तिशाली देवी से विशेष प्रार्थना की। इस देवी के मस्तक पर चक्र और शंख था। वह वास्तव में स्पष्ट क्रिस्टल की तरह चमकदार थी और उसकी भुजाएं कमल के फूल के समान काली थीं।

मेरे प्यारे बच्चे, इस विशेष गीत को सुनो जिसे भजन कहा जाता है। इसे मार्कण्डेय ऋषि नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा था। गाने में वह वैष्णवी अपराजिता देवी नामक एक शक्तिशाली देवी के बारे में बात करते हैं। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए जानी जाती हैं।

नमस्कार भगवान नारायण को, नमस्कार भगवान वासुदेव को, नमस्कार भगवान अनंत को। वह एक विशेष देवता हैं जो दूध से बने एक बड़े समुद्र में विश्राम करते हैं और उनके पास शेष नाग नामक सांप का बिस्तर है। उनके पास यात्रा करने के लिए गरुड़ नाम का एक विशेष पक्षी भी है। वह बहुत शक्तिशाली है, कभी नहीं मरता और हमेशा एक पीला वस्त्र पहनता है जिसे पीतांबर कहा जाता है।

नमस्ते वासुदेव! संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे कई महत्वपूर्ण लोग हैं। उनके विशेष नाम हैं जैसे हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलराम और परशुराम। वे सभी बहुत शक्तिशाली और मददगार हैं। वे मेरे लिए एक विशेष उपहार की तरह हैं, इसलिए मैं उन्हें नमस्ते और धन्यवाद कहता हूं।

इस कहानी में राक्षस, भूत और पिशाच जैसे बहुत सारे डरावने जीव हैं। वे परेशानी पैदा कर रहे हैं और दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं।’ लेकिन शंख और वज्र जैसे शक्तिशाली उपकरण और हथियार भी हैं जो उन्हें हरा सकते हैं। ये उपकरण बुरे प्राणियों को नष्ट कर सकते हैं और सभी को सुरक्षित रख सकते हैं।

यह एक शक्तिशाली और विजयी व्यक्ति के नामों की सूची है। उनके पास कई भुजाएँ हैं और वे बहुत ज़ोर से वार कर सकते हैं। उनके पास “जय” और “विजय” जैसे नाम हैं क्योंकि वे हमेशा जीतते हैं। वे अपराजित और अजेय हैं। उनके पास ऐसी आंखें हैं जो सब कुछ देख सकती हैं और वे अपनी आग से चीजों को जला सकते हैं। उनके कई अलग-अलग रूप हैं और वे राक्षसों और भूतों को हराने के लिए जाने जाते हैं। वे बुरे सपने और डरावनी चीज़ों को भी नष्ट कर सकते हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी देवताओं के नेता हैं।

नमस्ते! हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। जनार्दन वह व्यक्ति है जो हमें उन चीजों से मुक्त होने में मदद करता है जो हमें रोकती हैं, बुरी चीजों से छुटकारा दिलाती है, बीमार होने पर हमें बेहतर महसूस कराती है और हमें गलत कामों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। भगवान विष्णु के बारे में यह ज्ञान एक जादू की छड़ी की तरह है जो हमारी सभी इच्छाएँ पूरी करती है, हमारे लिए सौभाग्य लाती है और हमारे सभी भय दूर कर देती है। इसका पाठ विशेष लोग करते हैं जो विष्णु से बहुत प्रेम करते हैं और इसके समान बुरी चीजों से छुटकारा दिलाने वाली कोई अन्य विद्या नहीं है। यह विशेष ज्ञान सदैव पठनीय एवं प्रशंसा योग्य है।

चार भुजाओं और मुस्कुराते चेहरे वाले एक प्रसन्न भगवान के बारे में सोचें, जो चंद्रमा के रंग के कपड़े पहनता है। यह ईश्वर आपको ऐसी किसी भी चीज़ से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है जो आपको वह करने से रोक रही है जो आप करना चाहते हैं।

हे वत्स, मैं तुम्हें अपनी मित्र अभय अपराजिता के बारे में बताता हूं, जो रजोगुणमयी के नाम से जानी जाती है। ये सभी विशेष लोग जिन्हें सत्व कहा जाता है, कुछ अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का पालन करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दें। यदि कोई अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता नामक विशेष प्रार्थना पढ़ता है और याद रखता है, तो वह आग, हवा, गरज और यहां तक ​​कि दुश्मनों जैसी चीजों से सुरक्षित रहेगा। वे किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे! वे अंधेरे, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों और यहां तक ​​कि जादू मंत्र जैसी चीजों से भी सुरक्षित रहेंगे। जब सिद्ध साधक, जो इन प्रार्थनाओं के बारे में बहुत जानकार हैं, उनकी पूजा और जप करते हैं, तो उन्हें अपराजिता शक्ति नामक एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है।

नमस्ते! यह एक शक्तिशाली और शुद्ध व्यक्ति के लिए एक विशेष अभिवादन है जो सीमाओं से परे है, बिना किसी दोष के है, और जिसे किसी विशेष पेय की आवश्यकता नहीं है। आपको अपरा, अपराजिता जैसे कई नामों से जाना जाता है और आपके बारे में सोचने मात्र से ही सफलता मिल जाती है। आप नौवें स्थान पर हैं, अकेले रहते हैं और आपके उमा, ध्रुव और गायत्री जैसे कई अन्य नाम हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित हैं. आप एक अनाज संग्रहकर्ता की तरह हैं, और आपको उमा, ध्रुव, गायत्री और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आपके पास विशेष आँखें हैं और आप सत्य की रक्षा करते हैं। आप स्वाहा की सर्वत्र किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करें।

यदि किसी स्त्री का गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो जाए, वह गिर जाए, उसका बच्चा मर जाए, या उसके बच्चे न हों तो वह यह जानकारी सीखकर गर्भवती हो सकती है।

जब एक विशेष प्रकार की लकड़ी के साथ एक विशेष प्रकार के कागज पर एक विशेष प्रार्थना लिखी जाती है, तो यह माना जाता है कि जो महिलाएं बेटे पैदा करना चाहती हैं, उनके बेटे पाने की संभावना अधिक हो सकती है।

इस खास कहावत के कारण लड़ाई में हमेशा राजपरिवार की ही जीत होती है। यहां तक ​​कि वास्तव में कठिन लड़ाई में भी, यह ज्ञान उन्हें हथियारों से सुरक्षित रखता है।

अपराजिता विद्या का ज्ञान हमें गुल्म, शूल, नेत्र रोग जैसे कष्टों से मुक्ति दिलाता है। यह हमें सिरदर्द और बुखार से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जब हम इस ज्ञान को याद करते हैं, तो हम निडर हो जाते हैं और सांप, बीमारियों, बुरे लोगों और दुश्मनों जैसी चीजों से डर नहीं लगता है। हम राक्षसों जैसे अलौकिक प्राणियों या अग्नि, वायु और जहर जैसी शक्तिशाली शक्तियों से भी डरते नहीं हैं।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है या आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करता है, अगर आपके पास मां अपराजिता नामक एक विशेष मंत्र है तो यह काम नहीं करेगा। भले ही आप केवल मंत्र बोलें, यह उसे लिखने जितना प्रभावी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है. यदि आप मंत्र को अपने दिल में रखते हैं, तो आप शांति महसूस करेंगे और किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं।

उस माँ के बारे में सोचो जो लाल फूलों से बना हार पहने हुए है और कोमल कमल के फूल की तरह सुंदर दिखती है। इनके पास एक विशेष उपकरण है तथा इनका स्वरूप वीर मुद्राओं से सुशोभित है। वह उन लोगों को ज्ञान की विशेष बातें देती हैं जो शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज्ञान सर्वोत्तम है और कोई अन्य वस्तु हमारी उतनी सहायता नहीं कर सकती। हमें किसी और चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के समय लोगों को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित मां के युवा रूप की पूजा करनी चाहिए और फिर प्रेम से एक विशेष वाक्य कहना चाहिए। जब युवा देवी खुश होती है, तो मेरा प्यार (अपराजिता का प्यार) मजबूत हो जाता है।

अब मैं तुम्हें विद्या नामक शक्तिशाली शक्ति के बारे में बताऊंगा। विद्या बहुत शक्तिशाली है और सभी बुरी चीजों को रोक सकती है, दुश्मनों को हरा सकती है, गरीबी, दुख और दुर्भाग्य से छुटकारा दिला सकती है। इससे भूत, प्रेत और अन्य डरावने प्राणियों से भी छुटकारा मिल सकता है। विद्या एक सुपरहीरो की तरह हैं जो हर तरह की बुरी चीजों को नष्ट कर सकती हैं। यह एक गुप्त ज्ञान है जो भगवान भूतभावन भोलेनाथ का है, इसलिए हमें इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो।

यदि आपको सर्दी या संक्रमण जैसी विभिन्न चीजों के कारण बुखार है, तो अपराजिता के बारे में सोचने से इसे तेजी से दूर करने में मदद मिल सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुखार कम समय तक रहता है या लंबे समय तक, अपराजिता इससे छुटकारा पाने में मदद कर सकती है।

हे शक्तिशाली और पराक्रमी देवी, कृपया अपनी शक्ति का उपयोग हमारी रक्षा करने और दुनिया की सभी बुरी चीजों को नष्ट करने के लिए करें। आपमें हमारी परेशानियों को दूर करने और हमें ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है। कृपया हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने में मदद करें और हमें नुकसान से सुरक्षित रखें। आप एक सुंदर कमल के फूल की तरह हैं जो हमारे बुरे सपनों को दूर कर सकता है। आप गड़गड़ाते ढोल या तेज़ तलवार की तरह मजबूत और शक्तिशाली हैं। कृपया बुरी बातों को भूलने में हमारी मदद करें और हमें किसी भी नुकसान से बचाएं।

कृपया मुझे उन सभी से बचाएं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, चाहे वे इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाएं। मुझे सुरक्षित, मजबूत और गर्म रखें। मुझे छुपे और सुरक्षित रहने में मदद करें। मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने में मेरी मदद करें। हे शक्तिशाली देवी-देवताओं, एक बहन या रिश्तेदार की तरह मेरी रक्षा करें। सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करो और मुझे सुरक्षित रखो।

सुख और शांति प्रदान करने वाली देवी को नमस्कार एवं नमस्कार।

कोई है जो बुरे विचारों को रोकता है, कोई है जो दयालु विचार देता है, कोई है जो सभी इच्छाएँ पूरी करता है। वे मुझे दुनिया में किसी भी अन्य से अधिक प्यार करते हैं।

यह Aparajita Stotram मंत्र है जो किसी देवता से कही जाती है। यह प्यार, गर्मजोशी और शुभकामनाएं जैसी विभिन्न चीजें मांग रहा है। यह लोगों से वह करने की क्षमता भी मांगता है जो आप चाहते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता भी मांगता है।

जो पाप जहाँ से आया है वहीं लौट चलें स्वाहा इति ॐ ये महा वैष्णवी अपराजिता महा विद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महा शक्तिशाली है अतः इसे अपराजिता अर्थात् किसी प्रकार के अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्माण किया है सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है।

इस विद्या Aparajita Stotram के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात् रौद्रशक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार में स्थापित करना चाहिये तथा रात को स्मरण करना चाहिये। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली चमकते सूर्यके समान तीन नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान हैं। शक्ति त्रिशूल शङ्ख पानपात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चर्म धारण की हुई,

किङ्किणियों से सुशोभित मण्डप में विराजमान, गगनमण्डल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, तादुकाहित चरण वाली, भयंकर दाँत तथा मुख वाली, कुण्डल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित, खुले मुख वाली, जिह्वा को बाहर निकाली हुई, टेढी भौहें वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पानपात्र से पिने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने से सात प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्वा को कीलित कर देने वाली, पाश से बाँधकर उसे पास में लाने वाली, ऐसी महा शक्तिशाली माँ को आधे रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे प्रहर में जिस जिसका नाम लेकर जप किया जाये उस उस को वैसा बना देती हैं ये योगिनी माता।

हे जगज्जननी माँ इस पाठ में मेरे द्वारा कहीं विसर्ग, अनुस्वार, अक्षर, पाठ छोडा गया हो तो भी माँ आप से क्षमा प्रार्थना करता हूँ मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे सङ्कल्प की सिद्धि हो।

हे माँ मैं आप के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानता, बस मूझे तो इतना पता है कि आप का रूप जैसा भी हो उसी रूप को मैं पूज रहा हूँ। आप के सभी रूपों को नमस्कार है।

Aparajita Stotram Video

Aparajita Stotram

Leave a Comment

error: Content is protected !!